0

Keresés:

Adatfelhasználási szabályzat

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Librotrade Kft. az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Vásárlóit:

1. Adatkezelés célja: 

A Librotrade Kft. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

2. Az adatkezelés időtartama: 

A Librotrade Kft. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti.

3. Az adatkezelési cél megszűnése

A Librotrade Kft. köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel vagy létre nem jött regisztrációval kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

4. Az adatok nyilvántartása

A Librotrade Kft., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

5. Személyes adatok és harmadik fél

A Librotrade Kft. tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Kivételt képez a Librotrade Kft. esetenként megbízott alvállalkozója, kinek munkavégzéséhez legszükségesebb adatokat a Librotrade Kft. biztosíthatja, viszont az átadott személyes adatokat a megbízott alvállalkozó semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

6. Betekintés az adatokba

A Librotrade Kft. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Librotrade Kft. nyilvántartásában módosítja.

7. Jogellenes magatartás vélelme

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Librotrade Kft., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

8. Egyéb rendelkezések

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Librotrade Kft.

Budapest, 2015.04.01